Vårt grupparbete

Vår grupp består av tre gymnasieelever som går naturvetenskapsprogrammet vid Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg. Som miljöengagerade elever har vi valt att göra ett projektarbete om bioetanol. Vi kallar oss för Bioetrio. Anledningen till att vi valde just bioetanol som projektarbete bottnar i att alla ville göra något laborativt med konkreta resultat. Särskilt spännande tyckte vi det skulle bli att utarbeta en metod där vi själva fick välja vilka parametrar som skulle mätas och vilka mängder av de olika råvarorna som skulle tillsättas. Trots att vi gått på naturvetenskapsprogrammet i snart 3 år har vi nämligen inte fått möjlighet att själva få elaborera en metod och det fanns ett stort intresse för detta inom gruppen. Att bara genomföra metoden förstod vi skulle bli en oerhörd erfarenhet som vi skulle kunna ta med oss till vidare studier och eventuellt också arbetsliv. Vi har i samråd med intern handledare och lärare strävat efter att anpassa hela vårt projektarbete till läroplanen och har haft ett antal både samtal och examinationer på till exempel produktskydd och immaterialrätt. Förståelsen av hur betydelsefullt ett nätverk kan vara har vi utvecklat under projektets gång då vi varit i behov av extern hjälp vid ett flertal tillfällen. Genom att ständigt söka efter externa handledare har vi också blivit bättre på att förstå vad och hur företag och privatpersoner kan bidra till vårt projekt och ungefär vad man kan förvänta sig av en kontakt utifrån dess förutsättningar. Alla i gruppen har också blivit bättre på att budgetera, delvis då vi tror att det är lättare att bli bättre på något som är konkret och berör en själv, vilket det i vårt fall gjorde då vi blev tvungna att själva finansiera delar av utrustningen. En annan lärdom är att det kan uppstå oförutsedda kostnader eller händelser som förändrar hela budgeten. Sist men inte minst har vi också genom ett emellanåt stressigt grupparbete fått uppleva både bra och mindre bra möten och diskussioner. Denna erfarenhet har förhoppningsvis gjort oss om inte bättre så iallafall mer erfarna gruppmedlemmar. Eftersom gruppen var relativt liten delade vi upp arbetet och som följd började varje gruppmedlem utveckla en naturligt demokratiskt delegerande ledarstil.

Vår ”approach” till upphovsrätten

Genom vårt projekt har vi vid ett flertal tillfällen arbetet med upphovsrätten. Dels då vi skapade vår reklamfilm (som till viss del bygger på andra personers filmsnuttar och komponerad musik), men också när vi spenderat tid på att inhämta information för att utarbeta metoden för vårt projekt. Det var mycket lärorikt att undersöka vilka verk som omfattas av upphovsrätten och alla gruppmedlemmar är idag betydligt mer medvetna om vilka anspråk man som individ kan göra över något som man har framställt. Upphovsrätten skapade emellertid mycket arbete för vår grupp eftersom vi blev tvungna att kontakta upphovsmannen till varje verk som vi ville använda för att få dennes tillstånd. Denna kontakt skedde till största del över mail, något som vi anser positivt nu i efterhand då en skriftlig överenskommelse kan vara av större värde än en muntlig. Några av upphovsmännen var negativa till vårt projekt (och deras material fick vi då avstå från att använda), men flertalet vi var i kontakt med gick med på att vi använde deras skapelse förutsatt av vi skrev deras namn och länkade till deras verk på Youtube (då det var där de först publicerades). Det förstnämnda var däremot en självklarhet då upphovsmannen har rätt att bli namngiven när en bearbetning eller annan publicering av verket publiceras. (obs. för syfte och mottagare se gärna ”projektplan”). Som för alla arbeten var källkritik mycket viktigt när vi skulle hitta trovärdiga källor och det hjälpte oss avsevärt att ha Domsjö fabriker som kunde bekräfta eller dementera vissa teorier. Precis som med upphovsrätt är det viktigt att ge upphovsmannen, i många fall författaren, det erkännande dem förtjänar.

Varför vi ska vinna webbstjärnan

Att vinna webbstjärnan hade varit oerhört kul och fungerat som en indikator på att det vi åstadkommit i gemenskap har varit både betydelsefullt och lärorikt. Perioden som vi i Bioetrio har fått möjlighet att arbeta tillsammans tycker vi själva har varit otroligt givande och något alldeles speciellt om man ser på arbetssätt. Vi har lärt oss mycket om gruppdynamik och hur man tar vara på varje gruppmedlems expertis och kunnighet. Alla gruppmedlemmar har funderat och funderar dessutom fortfarande på att studera industriell ekonomi på universitet, en inriktning där projektarbeten som detta kommer vara en stor del av undervisningen. Ingen av oss har tidigare bloggat eller var när vi började arbete med webbstjärnan särskilt kunniga på hur man gjorde hemsidor men har genom denna tävlingen fått en känsla av självförtroende även inom detta område, trots att vi inte kan neka till att vi fortfarande mycket kvar att lära. Att dokumentera har under hela projektets gång varit mycket utmanande, i synnerhet då allt sedan skulle bearbetas för att publiceras på denna portalen. Att vinna webbstjärnan hade inte bara varit ett bevis på att arbetet varit värt det utan även betytt mycket för oss i och med att det visar att trots att man aldrig använt sig av ett visst verktyg tidigare går det att lära sig om man är villig att försöka. En vunnen kunskap som kan appliceras till många av livets sidor.